logo_without_background
HamburgerSVG

Huisregels leiding

Naast de gedragscode waar vrijwilligers strikt aan gehouden zijn hanteert KVW de Blaak huisregels. In de huisregels zijn afspraken vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat de KVW week ordentelijk en veilig verloopt. Verwacht wordt van de vrijwilligers binnen KVW de Blaak, dat zij zich aan deze huisregels houden.

Bij het niet naleven van de huisregels door een vrijwilliger, betrokken bij KVW de Blaak, kan het bestuur, dan wel de vertrouwenspersoon (in overleg met het bestuur) passende, individuele maatregelen nemen, zoals het aangaan van een gesprek, het maken van nieuwe individuele afspraken of in uiterste gevallen het schorsen van de vrijwilliger. Dit laatste gebeurt enkel na uitvoerig overleg binnen het bestuur en kijkend naar het algemeen functioneren van de vrijwilliger binnen KVW de Blaak, in relatie tot de overtreding en de ernst en frequentie van de overtreding.

Huisregels

Toegang tot de gebouwen/tent

De tent is voor alle vrijwilligers toegankelijk tussen 07:00 en 00:00 uur. Het LOP hok, het kantoor, andere afsluitbare ruimtes, de toneelruimte en andere ruimtes achter het decor en de materiaal opslag zijn enkel toegankelijk voor de door het bestuur en of loppers aangewezen vrijwilligers. Het terrein van KVW de Blaak is in zijn algemeenheid toegankelijk tussen 07:00 en 00:00 uur.

Drinken en drankgebruik

Koffie en thee zijn gedurende de hele dag beschikbaar voor de vrijwilligers. Na de middagevaluatie zijn de koelkasten toegankelijk. Vrijwilligers mogen vanaf de middagevaluatie tot 00:00 uur hun vrije tijd doorbrengen op het terrein, waarbij zij gratis gebruik kunnen maken van de dranken uit de koelkasten. Drankmisbruik en/of gedrag dat hieruit voortkomt en tegenstrijdig is aan de huisregels of gedragscode is niet toegestaan. De wet omtrent alcoholgebruik is uiteraard leidend.

Roken

Roken is tussen 07:00 en 16:00 uur niet toegestaan in de tent. Buiten deze tijden kan er in de tent gerookt worden. Daarnaast roken vrijwilligers niet bij de kinderen. Roken is mogelijk op het terras achter de tent, echter alleen dan wanneer de situatie binnen de groep dit toelaat. Dat wil zeggen dat er ten alle tijden leiding aanwezig blijft op de groep en het te draaien programma en de veiligheid van de kinderen niet onder het roken lijdt.

Drugs, middelengebruik

Het gebruiken en/of verhandelen van soft- en harddrugs is niet toegestaan op het tentterrein en het schoolterrein en op locaties die op dat moment gebruikt worden als activiteitenterrein door KVW de Blaak. Het is eveneens niet toegestaan om onder invloed van soft- of harddrugs deel te nemen aan het vrijwilligerswerk binnen KVW de Blaak.

Parkeren

Op het KVW terrein mogen enkel auto's geparkeerd worden van vrijwilligers in de functie van LOP of EHBO. In individuele gevallen kan door het bestuur of LOP beoordeeld worden dat parkeren toegestaan is.

Kleding

Vrijwilligers en deelnemende kinderen krijgen een T-shirt uitgereikt. Dit T-shirt dient ten alle tijden zichtbaar te zijn. Hier mag enkel van afgeweken worden als de originele trui of het originele vest van KVW de Blaak gedragen wordt.

Terreinen/locaties

Vrijwilligers hebben iedere dag een vuilniszak bij zich waarin zij het afval van hun groepje deponeren. Groepen ruimen hun eigen rommel op. Locaties worden schoon achter gelaten door KVW de Blaak. Hiertoe kunnen vrijwilligers aangewezen worden. 's Avonds begeeft leiding zich enkel in de tent of op het terras achter de tent.

Beeld- en geluidsopnames

Met inachtneming van de gedragscode mogen foto's en filmopnames gemaakt worden binnen KVW de Blaak, waarbij uitgegaan mag worden van het feit dat mensen die bezwaar hebben tegen beeld en geluidsopnames, van hun kind of hunzelf als leiding, dit kenbaar maken.

Omgang

Naast de gedragscode geldt dat gedrag dat ingezet wordt om de ander bewust te kwetsen (schelden, pesten, dreigen, gericht spugen) of te beschadigen (fysieke agressie) niet toegestaan is.

Mobiele telefoon

Mobiele telefoons worden door vrijwilligers op de groepen niet gebruikt, tenzij het gebruik noodzakelijk is voor het uitvoeren van het programma (bijvoorbeeld routekaarten of fotografie) of met toestemming van de hoofdleider bij privé omstandigheden.